ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ДПРБ – 19.01.2019 г.

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в Република България,

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението свиква

ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

на членовете си на 19 януари (събота) 2019 г в 10.00 ч. в София , голяма заседателна зала, Дом на учения, София, ул. Шипченски проход No 50, при следния дневен ред:

1. Годишен отчет за дейността и годишен финансов отчет на Дружеството на психолозите в Република България за 2018 година.
2. Промени в Устава на Дружеството на психолозите в Република България.
3. Избор на ново ръководство на Дружеството на психолозите в Република България.
4. Предложения за Стратегия на Дружеството на психолозите в Република България за 2019 година.
5. Разни.

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ) общото събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място при същия дневен ред. Делегатски карти за участие в работата на Общото събрание се получават на място – начало на регистрацията на участниците: 19 януари 2019 г., 09.45 часа.

За допълнителна информация и потвърждение на участие
e-поща: office@psychology-bg.org

Настоящата покана е официално публикувана в интернет-страницата на Дружеството на психолозите в България, имейл Форума и в Информационния Бюлетин на ДПРБ на 19 октомври 2018 г:
http://www.psychology-bg.org
http://groups.yahoo.com/group/BGPsychologyForum
https://psychological.wordpress.com

Във връзка с действащите административни наредби и Устава на ДПРБ Годишното отчетно-изборно събрание на Дружеството изисква Вашето потвърждение, че сте лично известени за неговото свикване.
Молим да свалите прикачения файл, съдържащ писмено Потвърждение, да го разпечатите, попълните и подпишете, след което:
– да го сканирате и изпратите до 30 ноември 2018 г. на E-mail адрес office@psychology-bg.org
– или да го изпратите до 30 ноември 2018 г. по пощата на адрес: гр. София 1606, ул. „Люлин планина” 14, ателие 2 – Дружество на психолозите.

МОЛИМ ЗА ВАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ – ВАЖНО Е!

София, 19.10.2018 година         

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДПРБ

Реклами

ПСИХОЛОГИЯТА И ПСИХОЛОЗИТЕ

bps-logo_small.jpeg

/ КЪМ РЕГИСТЪРА НА ПСИХОЛОЗИТЕКЪМ ПУБЛИЧНАТА СТРАНИЦА НА ДПБ  / КЪМ ИНФОРМАЦИОННИЯ БЮЛЕТИН НА ДПБ / ДПБ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ /

Психологията е изключително разнообразна научна дисциплина и професионална практика, основаваща се на задълбочени изследвания и радваща се на широко и ежедневно практическо приложение във всички сфери на съвременния живот. Част от психолозите се занимават с научно-изследователска дейност, разработват психологически теории и научно-приложни програми като ги проверяват чрез  строги научни методи като наблюдението, лабораторните и теренни експерименти, статистическото моделиране и психологическия анализ. През XXI-ви век психологията е световно утвърдена и многопрофилна професионална практика – психолозите прилагат отговорно постиженията, методите и огромните възможности на научната психология, за да помагат на хората, на човешките групи, организации и общности да живеят по-качествено, да действат и да се развиват по-пълноценно. Като наука и професионална практика психологията непрекъснато се развива и всеки ден носи на хората нови открития и решения. Българските психолози участват в тези процеси и чрез своята професионално-съсловна организация – Дружеството на психолозите в Република България.

bps-50

Дружеството на психолозите в България (ДПБ) е най-старата и многобройна професионална асоциация на професионалните психолози у нас. Тя е основана още на 5 май 1969 г. и обединява голям брой висококвалифицирани психолози, които работят във всички области на психологическата наука и професионална практика. Дружеството на психолозите в България е национално представителен член на най-големите международни организации – Световният съюз на психолозите (IUPsyS), Международната асоциация по приложна психология (IAAP) и Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA).

Дружеството администрира Публичния регистър на психолозите в България и Националния регистър на психологическите тестове, грижи се за непрекъснатото професионално развитие на своите членове и за прилагането на Кодекса за професионална етика на психолозите и Международните и националните стандарти за добра научно-изследователска и професионална практика.

Българското списание по психология (ISSN 0861-7813) е официалното издание на Дружеството на психолозите от 1973 г. Дружеството на психолозите в България е основен организатор на провеждащия се на всеки три години Национален конгрес по психология и участва в организацията на множество конференции, семинари, срещи и обучителни програми за и от психолози от всички области на психологията като наука и професионална практика. Студентите по психология също участват в дейността на Дружеството на психолозите в България като членове на Младежката секция на ДПБ.

 

VCP2018-2019

От 2013 година страницата на Дружеството на психолозите в България вече има две основни части – едната е насочена към широката общественост(BPS Public), а другата е служебна страница на членовете на ДПБ вписани като регистрирани психолози в Публичния регистър на психолозите в България(BPS Members). Те непрекъснато се актуализират, отчитайки вашите потребности и очаквания.

Освен оттук можете да научите за психологията и психолозите в България и в социалните мрежи – Фейсбук страницата на ДПБ е често посещавана както от професионалните психолози, така и от всички, които се интересуват и нуждаят от психологията в ежедневието си.

Дружеството издава и ежеседмичен Информационен бюлетин с актуална информация по всички въпроси, касаещи работата и развитието му. Ежедневно членовете, партньорите и приятелите на Дружеството на психолозите в България обменят информация и дискутират по важни теми в електронния Форум на ДПБ (BGPsychologyForum).

Ежеседмично членовете на ДПБ и абонатите на BGPsychologyForum получават безплатен онлайн достъп до ресурсите на ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКАТА НА ДПБ – Научни публикации от водещи световни издателства и списания във всички области на психологията като наука и професионална практика

BPS Online Library 2018

Следете редовно публикациите ни и ни изпращайте въпросите, предложенията и коментарите си в полето по-долу.

Ако искате да се свържете директно с представител на ръководството на Дружеството на психолозите в България, моля пишете на имейл адрес:office@psychology-bg.org

/ КЪМ РЕГИСТЪРА НА ПСИХОЛОЗИТЕКЪМ ПУБЛИЧНАТА СТРАНИЦА НА ДПБ  / КЪМ ИНФОРМАЦИОННИЯ БЮЛЕТИН НА ДПБ / ДПБ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ /

bps-logo_small.jpeg

© 2001-2018 Bulgarian Psychological Society