КОНСУЛТАЦИИ

В рубриките на този раздел са представени само активните в периода 2020-2022 година програми за консултативни услуги, ръководени, осъществявани и/или супервизирани от д-р Пламен Л. Димитров, RODC

В областта на организационното развитие диагностично-консултативните екипи, ръководени от д-р Пламен Л.Димитров,  предоставят ежедневно интегрирани професионални услуги в помощ на собствениците, мениджмънта и екипите в организациите при изясняване и реализация на стратегиите и целите им, диагностицирайки и укрепвайки капацитета им чрез създаване и внедряване на ефективни организационно-управленски системи, разработване и осъществяване на проекти за структурно-процесуален анализ, обучение и квалификация, коучинг и развитие на индивидуално, екипно и оганизационно равнище.

През последните 37 години д-р Пламен Л. Димитров и сътрудниците му работят с множество клиенти от различни сектори и страни. Организационни лидери и мениджъри, екипи и цели организации се обръщат към нас със свои конкретни проблеми и/или комплексни предизвикателства, за които самостоятелно не намират решения. В хода на диагностично-консултативния процес с тях реализираме системни интервенции, които водят до измерими и устойчиви промени в организационните практики и отношения, гарантиращи повишаване на ефективността, ефикасността и ефектността във функционирането на организацията и изграждането на конструктивна екипна и вътрешно-организационна култура.

Характерна особеност на подхода на д-р Димитров към организационното консултиране е системно-процесуалната диагностично-консултативна работа, при която се работи със и за:

 • Цялата организация, всяка от подструктурите й, екипите и ръководителите й като едно системно и динамично цяло;
 • Групите и хората в организацията-клиент като мрежа от комплексни работни и човешки отношения;
 • Процесите, структурите и взаимодействията в организационния живот, отговорни за реализацията на потенциала на хората и развитието на организационно-управленските практики и системи.

В процеса на системната си работа с нашите клиенти ние сме постоянно фокусирани върху анализа на потребностите и актуализацията на потенциала им с оглед създаване на ефективни партньорски програми за укрепването и развитието им на всички нива в реалната вътрешно-организационна и външната бизнес и социална среда. Изграждайки трайни и дългосрочни партньорски отношения с организациите-клиенти, д-р Пламен Л. Димитров, експертите и консултантите в екипа му по организационно развитие осъществяват в тясно сътрудничество с мениджърите и служителите на организацията-клиент непрекъснат процес на:

 • Интерактивно-процесуална диагностика и ангажиращо решаване на оперативни и стратегически проблеми и предизвикателства; 
 • Планиране и осъществяване на въздействащи и ефикасни интервенции за обучение, промяна, иновации и развитие на индивидуално, групово, организационно и контекстуално равнище;
 • Управление, мониторинг и оценка на ефективността на управленските програми за организационна промяна и развитие на човешкия капитал на организацията;
 • Рефлексия върху практиките и постиженията, и рефлексивно учене от собствения опит и от най-добрите еталони в национален и международен мащаб.

Използват се най-новите и доказали ефективността си модели и инструменти за практически ориентирана към резултати диагностично-консултативна работа по всички аспекти на индивидуалното, екипно и организационно развитие. Част от работата ни като организационни консултанти са редовните и задълбочени прегледи на ефективността на диагностично-консултативните ни взаимодействия с организацията-клиент. В основата на консултативния ни модел е системната интеграция на методологията на организационното развитие на основата на принципите на action research и appreciative inquiry.

В ежедневната си консултативната връзка с нашите клиенти следим и оптимизираме постоянно:

 • Организационния дизайн и организационните процеси;
 • Системите за решаване на организационните проблеми и реализация на организационния потенциал за развитие;
 • Готовността и  гъвкавостта на управленските кадри и системи при посрещане на предизвикателствата и промените във вътрешно-груповите и междугруповите отношения и организационната култура;
 • Ефективността на обучението, коучинга и интервенциите за екипно, професионално и организационно развитие;
 • Стратегическата съгласуваност между организационните цели и работни задачи, от една страна, и състоянието (мотивацията, компетентността и ангажираността) на човешкия капитал на организацията.

Екипът от консултанти по тренинг, коучинг и организационно развитие, ръководен от д-р Димитров, има висока професионална квалификация и специализирани умения за създаване на доверителни и задълбочени отношения, нужни за разгръщане на процесите на учене от собствен опит и експериментиране с нови поведенчески модели и организационни практики. Ние се вслушваме внимателно и рефлексивно в процесите и отношенията в и между организационните системи, за да предоставяме комплексните си услуги в контекст на конструктивно предизвикателство и ефективна подкрепа за развитието на клиентите ни. Обогатявайки постоянно професионалната си експертиза, организационните консултанти в екипа на д-р Димитров работят в интердисциплинарни подекипи, способни да вникнат в дълбочина и в най-сложните организационни дилеми.

В значителна част от програмите ни за екипно и организационно развитие е застъпена и задълбочената индивидуална работа с лидерите и мениджърите в организациите-клиент. Под формата на индивидуални и екипни срещи за коучинг, ролева анализа и психологическа подкрепа, ние се ангажираме с тяхното личностно и професионално развитие в контекста на изискванията на ролите им в екипите им, организацията и обществото.

За допълнителна информация за консултативните ни услуги:

Тел.: +359 888 42 9730 Е-поща: dr.plamen.dimitrov@gmail.com

Следете актуалните новини и публикациите в специализираните Фейсбук-групи:

Organization Development Services of P&D Consulting Group

Групова динамика, изграждане и развитие на екипи

%d bloggers like this: