ОРГАНИЗАЦИОННО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

Във връзка с възникналата усложнена ситуация след въвеждането на извънредното положение екипите на програмите за организационно консултиране на P&D Group концентрирахме ресурсите и усилията си  през 2020 година за реализацията на ПРОГРАМАТА ЗА ДИСТАНЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИ СРИВ  В РЕЗУЛТАТ НА КРИЗАТА С COVID-19. 

Ръководител на програмата: д-р Пламен Л. Димитров, RODC, Бизнес психолог и международно регистриран консултант по екипно и организационно развитие

+359888429730 dr.plamen.dimitrov@gmail.com @OD Services of P & D Group

21 март 2020 година

В момента целия бизнес свят е едно непредвидимо място и изправя собствениците, лидерите и мениджърите на организациите пред невиждани досега предизвикателства. Те и техните организационни консултанти търсят ежедневно начини да работят съвместно в текущите безпрецедентно трудни условия, за да намерят работещи решения за преодоляване на последствията от икономическия срив в резултат на кризата с COVID-19. Работната им задача е да разработят стратегически и оперативни решения, и да въведат нови мениджмънт практики нужни за организационното възстановяване, укрепване и развитие до края на 2020 година и след нея.

Всичко започва с едно кратко телефонно обаждане на тел.: 0888 42 9730.

Каним ви да се свържете с нас незабавно за започване на процес на специализирани конфиденциални консултации за организационно възстановяване, укрепване и развитие на Вашия бизнес. Не е нужно на този етап да се срещаме лице в лице. Всички консултации могат да се осъществяват по телефон и чрез онлайн платформи.

В хода на консултациите нашият диагностично-консултативен екип предоставя конфиденциални професионални услуги в помощ на собствениците, мениджмънта и екипите в организациите при формулиране, изясняване и реализация на стратегиите и оперативните им планове за организационно възстановяване, укрепване и развитие в текущите кризисни условия и в периода след снемане на извънредното положение.

Консултантите ни съдействат за диагностициране и укрепване на капацитета на организацията Ви чрез създаване и внедряване на приложими в текущата обстановка ефективни организационно-управленски системи, разработване и осъществяване на проекти за структурно-процесуален анализ на щетите, риска и потенциала; дистанционно обучение и повишаване на мотивацията и квалификация на персонала за работа в новите условия на икономически затруднения; коучинг и развитие на индивидуално и екипно равнище на мениджърите в организацията Ви.

Клиентите ни са от различни сектори – организационни лидери и мениджъри, цели управленски екипи и организации, които се обръщат към нас със своите конкретни проблеми и/или комплексни предизвикателства, за които самостоятелно не намират решения в настоящата ситуация. В хода на диагностично-консултативния процес с тях нашите консултанти реализират стъпка по стъпка системни интервенции, които водят до измерими и устойчиви промени в организационните практики и отношения, гарантиращи изграждането на гъвкави мениджмънт модели и оперативни програми за повишаване на ефективността на функционирането и реорганизация на бизнеса Ви.

Характерна особеност на подхода ни е интензивната системно-процесуалната диагностично-консултативна работа, при която работим със и за:

 • Организацията Ви, подструктурите, екипите и ръководителите в нея като едно системно и динамично цяло ангажирано с реализация на цялостна поетапна програма за организационно възстановяване, укрепване и развитие;
 • Групите и хората в организацията-клиент като мрежа от комплексни работни и човешки отношения, нуждаещи се от нови умения и системи за подкрепа и ангажиране в условията на икономически срив в резултат на кризата с COVID-19;
 • Процесите, структурите и взаимодействията в организационния живот, отговорни за възстаовяването, мобилизацията и разгръщането на потенциала на хората и организационно-управленските системи за овладяване на непосредствените последици от кризата.

В работата си с нашите клиенти, ние сме фокусирани върху анализа на потребностите, капацитета и потенциала им с оглед създаване на ефективни програми за укрепването и развитието им на всички нива в реалната организационна среда на бизнеса им.

Изграждайки конфиденциални, трайни и дългосрочни партньорски отношения с организациите-клиенти, консултантите ни по организационно развитие осъществяват в сътрудничество с мениджърите и служителите им непрекъснати процеси на:

 • Диагностика и решаване на оперативни и стратегически проблеми и предизвикателства в текущите критични условия за функционирането и развитието на бизнеса;
 • Планиране и осъществяване на конкретни въздействащи и ефикасни интервенции за управление на промените, иновации и развитие на индивидуално, групово и организационно равнище;
 • Управление, мониторинг и оценка на ефективността на управленските програми за организационно възстановяване, укрепване и развитие в условията на икономически срив и социални предизвикателства;
 • Рефлексия върху практиките и постиженията и учене от собствения опит в кризисния мениджмънт и прилагането на най-добрите модели за справяне в национален и международен мащаб.

В работата си ние използваме най-новите и доказали ефективността си модели и инструменти за практически ориентирана към резултати кризисна и рехабилитационна организационн диагностична и консултативна работа .

Част от работата ни са редовните и задълбочени анализи на ефективността на диагностично-консултативните ни взаимодействия с организацията-клиент. В основата на консултативния ни модел е системната action research методология на организационното развитие и управлението на организационите промени.

В ежедневната си консултативната връзка с нашите клиенти, ние следим и оптимизираме постоянно:

 • Организационния дизайн и организационните процеси в текущите условия;
 • Системите за решаване на приоритетните организационни проблеми и реализация на организационния потенциал за възстановяване и развитие;
 • Готовността и гъвкавостта на управленските кадри и системи при посрещане на предизвикателствата и промените във вътрешно-груповите и междугруповите отношения и организационната култура;
 • Ефективността на обучението на персоанла, коучинга на мениджърите и интервенциите за екипна реорганизация и организационно укрепване;
 • Стратегическата съгласуваност между новите организационните цели и работни задачи, от една страна, и флуктуациите в външната и вътрешната организационна среда (вкл. работоспособността, мотивацията, компетентността и ангажираността) на човешкия капитал на организацията.

Нашите консултанти по организационно възстановяване, укрепване и развитие имат висока професионална квалификация и специализирани умения за създаване на доверителни отношения с клиентите ни, нужни за разгръщане на процесите на учене от собствен опит и експериментиране с нови поведенчески модели и организационни практики.

Ние се вслушваме внимателно и задълбочено в процесите и отношенията в и между организационните системи, за да предоставяме комплексните си услуги в контекст на конструктивно предизвикателство и ефективна подкрепа за развитието на клиентите ни. Обогатявайки постоянно професионалната си експертиза, консултантите ни работят в интердисциплинарни екипи, способни да вникнат в дълбочина и в най-сложните организационни дилеми в текущите турболентни условия за функционирането и развитието на бизнеса.

В значителна част от Програмата за консултации за организационно възстановяване, укрепване и развитие се осъществява интензивна и задълбочена индивидуална работа за комплексна подкрепа на собствениците, лидерите и мениджърите в организациите-клиент.

Това изисква тяхното време и мотивация за участие в множество интензивни индивидуални и екипни срещи от дистанция (по телефон и чрез онлайн платформи).

В рамките на програмата са предвидени и възможности за консултации за кризисни интервенция и психологическа подкрепа на служителите на организацията-клиент и техните близки на абонаментен принцип.

Всичко започва с Вашето телефонно обаждане. Ако се нуждаете от допълнителна информация можете да позвъните по всяко време на ръководителя на програмата, д-р Пламен Димитров, RODC, OD Services тел. 0888429730. Достъп: 24/7.

Програмата се осъществява на български и английски език.

Финансови условия за участие – по договаряне.

%d bloggers like this: