УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – КОНТАКТИ

Членове на Управителния съвет (УС) на Дружеството на психолозите в България(ДПБ) избрани от Общото отчетно-изборно събрание на 19.01.2019 г. с мандат за 3 години:

проф.дпсн Сава Петков Джонев – Председател на УС, тел.: 0887 426 394  е-поща: org_con@yahoo.com

Стою Стоянов Недин, Зам.-председател на УС, е-поща: stoyo@abv.bg

проф.дпсн Снежана Евлогиева Илиева, е-поща: sn_ilieva@abv.bg

доц.д-р Росица Христова Георгиева, е-поща: rositu2002@yahoo.co.uk

проф.дпсн Соня Методиева Карабельова, е-поща: karabeluov@phls.uni-sofia.bg

проф.д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова; е-поща: a.hristova@iphs.eu

Тотьо Стефанов Боев, е-поща: totyo_boev@abv.bg

проф.дпсн Георги Стоянов Карастоянов, Главен редактор на Българско списание по психология, е-поща: karastoyanov@abv.bg

 За да изпратите имейл на всички членове на УС, пишете на:

office@psychology-bg.org

Съгласно член 10 в Устава на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) Управителният съвет (УС на ДПБ) е висшия орган за управление на ДПБ в периода между заседанията на Общото събрание и се избира за срок от три години.  Съгласно член 11 в Устава на ДПБ Председателят на УС на ДПБ организира дейността на Общото събрание и Управителния съвет на ДПБ, ръководи и контролира текущата дейност на дружеството съгласно одобрените от Общото събрание насоки и приетите от него решения, взема решения по въпросите извън изричната компетентност на Общото събрание и Управителния съвет и представлява дружеството пред трети лица.