ПСИХОДИНАМИКА НА СКЛОННОСТТА КЪМ КОРУПЦИЯ

Първият етап от изследването (2010-2019 г.) на екипа, ръководен от д-р Пламен Л. Димитров, RODC “ПСИХОДИНАМИКА НА СКЛОННОСТТА КЪМ КОРУПЦИЯ” е опит за eмпирично дълбинно проучване на влиянието на самоуважението, субективното възприемане на корупцията като описателна норма, материализма и моралното дезангажиране върху склонността към пасивна корупция (т.е. вземане на подкуп) и изучава имплицитната психодинамика в основата на тези влияния.

Въз снова на предложената от д-р Пламен Димитров Екзистенциално-психодинамична теория на склонността към корупционни практики се изгражда модел, в който се наблюдава опосредстващата роля на психодинамиката на моралното дезангажиране във връзката между субективното възприемане на корупцията като норма и склонността към пасивна корупция, и опосредстващата роля на материализма в отношенията между самоуважението на личността и предразположеността ѝ към пасивна корупция.

Извадката от възрастни изследвани лица, работещи като мениджъри в различни компании (N = 680), попълни пакет от въпросници и получените резултати демонстрираха, че субективното възприемане на корупцията като описателна социална норма е положително свързано със склонността към пасивна корупция, като тази връзка е опосредствана от действието на психодинамичните процеси на моралното дезангажиране.

В допълнение емпиричните факти в изследването разкриват, че:

(1) субективното възприятие за корупцията като социална норма усилва предразположеността на индивида към дисфункционално, защитно-компенсаторно морално и афективно дезангажиране, което от от своя страна участва в активирането на склонността му към корупция, 

(2) а по-високото базисно ниво на самоуважение води до по-ниски нива на материализъм като ценностна ориентация в жизнения план, които от своя страна предскават снижаването на склонността към пасивна корупция, в частност приемането на подкуп.

В публикувания доклад за изследването са обсъдени редица теоретични и практически последствия от получените емпирични резултати. Изследването продължава в периода 2020 – 2025 година с разширяване на извадката, наблюдение на контролни групи и изучаване на влиянието на допълнителни психологически и социално-демографски променливи в изследователския модел за валидизацията на Екзистенциално-психодинамичната теория за склонността към корупционни практики.

Пълният текст на статията представяща изследването можете да намерите в Българско списание по психология, 2019 година (бр.1-4), стр.37-68.

За допълнителна информация, заявки за участие в изследователския екип и обучения свързани с темата на изследването, изпратете имейл на адрес: dr.plamen.dimitrov@gmail.com

%d bloggers like this: